wikipuan

Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler
Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) Sınavı Nedir?

Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) Sınavı Nedir?


Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı, Türkiye'deki Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan bir sınavdır. Bu sınav, Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanacak kişileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GUY) Sınavına Kimler Başvurabilir?

Sınava iki ayrı grup şeklinde başvuru yapılabilimekte

 • 1 grup 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak. (hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak gerekmektedir.) Bu mezunlar için KPSS (A) P48 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.
 • 2.grup (Mühendislik) sınava başvurabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin (Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğ, Yazılım Mühendisliği , Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Elektronik Mühendisliği ,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,Enformasyon Sistemleri Mühendisliği , Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği , Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği,  ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak gerekmektedir ) bu adaylar KPSSP3 puan türünden yetmiş (70) ve üzerinde puanı almış olması gerekmektedir.
 • Kamu görevinden çıkarılmış veya memuriyetten ihraç edilmemiş olmak.
 • 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Türk vatandaşı olmak.
 • Erkek adaylar için bedelli askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak.
 • Sağlık durumu itibariyle kamu görevinde bulunmaya engelleyici bir hastalığı bulunmamak.

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavın Aşamaları:

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı, genellikle akademik bilgi, mülakat ve diğer değerlendirme aşamalarından oluşur. Sınavda adayların vergi mevzuatı, maliye politikaları, ekonomi, muhasebe gibi konulardaki bilgi düzeyleri ve analitik düşünme yetenekleri değerlendirilir. 

Sınav öncelikle bir ön başvuru ile başlamaktadır. Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak. her il için atama yapılacak kadronun en fazla 4 katı aday nihai başvuru yapmaya hak kazanmaktadır. 
Sınav iki aşamadan oluşmaktadır:

1.Aşama=Yazılı Aşama: Sınavda, her grup için çoktan seçmeli 60 soru bulunacaktır. 1. ve 2. Grup için ayrı ayrı yapılan sınavlarda ortak soru yer alabilmektedir. Bu aşama,  ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) elektronik ortamda yapılmaktadır. Sınav süresi 90 dakika  60 test sorusu içermekte
Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Sorular Kapsamı

1. Grup (Hukuk, Siyasal, İİBF vb. mezunu) adayların alacağı testin konuları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: Sınavda, aşağıda belirtilen konularda çoktan seçmeli 60 soru bulunmaktadır

 • Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi
 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku 
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku 
 • Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler- Kıymetli Evrak)
 • İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
 • Makro İktisat 
 • Mikro İktisat
 • Uluslararası İktisat 
 • İşletme İktisadı
 • Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar 
 • Kamu Maliyesi 
 •  Maliye Politikası  
 • Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
 • Genel Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi 
 • Şirketler Muhasebesi
 • Mali Tablolar Analizi
 • Ticari Hesap 

2. Grup (Mühendislik mezunu) adayların alacağı testin konuları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: 

 • Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi
 • Genel Yetenek Ve Genel Kültür  (Türkçe  Matematik  Genel, Kültürel ve Sosyoekonomik Konular)
 • Alan Bilgisi (Veri Tabanı ve Veri Ambarı Yönetimi Bilgisayar Ağları (Network) Sunucu ve Sistem Yönetimi (Unix) Yazılım Geliştirme (Java)
 • Yabancı Dil (İngilizce) 

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirimektedir. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere (1. Grup (İİBF/Hukuk) ve 2. Grup (Mühendislik) için ayrı ayrı), atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılmaktadır, 

2. Aşama=Sözlü Aşama: Yazılı sınavda 70 puan ve üzeri alan adaylar, puan üstünlüğüne göre atanacak kadro sayısının iki katına kadar olan adaylar sözlü sınava çağrılırlar. Bu aşama, genellikle mülakat şeklinde gerçekleştirilir. Mülakatlar, adayların maliye ve vergi alanındaki bilgi düzeylerini, analitik düşünme yeteneklerini, iletişim becerilerini ve liderlik potansiyellerini değerlendirmek için yapılan görüşmelerdir.

Sözlü sınav aşamasında, adaylar genellikle bir veya birkaç kişilik bir komisyon karşısına alınır ve belirli konularda sorularla karşılaşırlar. Bu sorular, vergi mevzuatı, maliye politikaları, ekonomi, muhasebe gibi konuları içerebilir. Adaylar, bu sorulara cevap verirken hem bilgi birikimlerini hem de yorumlama yeteneklerini sergilemek zorundadırlar.

Mülakatlar, adayların sadece teorik bilgi düzeylerini değil, aynı zamanda pratik uygulama becerilerini ve problem çözme yeteneklerini de değerlendirir. Adayların, belirlenen kriterlere uygun olarak hem bireysel olarak hem de takım çalışması içinde nasıl performans gösterecekleri gözlemlenir.

Sonuç olarak, sözlü sınav aşaması, yazılı sınavda başarılı olan adayların daha fazla değerlendirilmesi ve en uygun adayların belirlenmesi için önemli bir adımdır. Bu aşama, Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanacak kişilerin niteliklerini ve potansiyellerini daha detaylı bir şekilde değerlendirmeye olanak sağlar.

Sınavın iki aşamasını da  başarıyla tamamlayan adaylar, Gelir Uzman Yardımcısı olarak atanmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde göreve başlayabilirler.

Gelir Uzman Yardımcılarının Görevleri Nelerdir?

Gelir Uzman Yardımcıları, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda (GİB) vergi ve diğer kamu gelirlerinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin çeşitli görevler üstlenirler. Bu görevler genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Vergi ve Diğer Kamu Gelirleri İle İlgili Görevler:

 • Mükelleflerin vergi beyannamelerini ve diğer belgelerini incelemek ve kontrol etmek.
 • Vergi matrahını ve vergiyi hesaplamak.
 • Vergi tahakkuk kararlarını ve diğer vergi belgelerini düzenlemek.
 • Vergi borçlularına tebligat ve ödeme emri göndermek.
 • Vergi borçlarının tahsilini takip etmek ve tahsil edilemeyen borçlar için gerekli işlemleri yapmak.
 • Vergi incelemeleri ve araştırmalarına katılmak.
 • Vergi mevzuatı ile ilgili bilgi vermek ve mükellefleri bilgilendirmek.

Diğer Görevler:

 • GİB'nin diğer birimlerinin iş ve işlemlerine yardımcı olmak.
 • GİB'nin veri tabanlarının güncellenmesine katkıda bulunmak.
 • GİB'nin istatistiklerini ve raporlarını hazırlamak.
 • GİB'nin web sitesi ve diğer elektronik hizmetlerinin işleyişine katkıda bulunmak.
 • Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Gelir Uzman Yardımcılarının görevleri çalıştıkları birime ve pozisyona göre değişiklik gösterebilir.

Ancak, genel olarak yukarıda sayılan görevler, Gelir Uzman Yardımcılarının temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Gelir Uzman Yardımcılığı kamu kurumlarında çalışmak isteyen ve vergi ve mali konulara ilgi duyan kişiler için iyi bir kariyer seçeneği olabilir.

kapsamı kimler başvurabilir sınav süresi Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı sınav konuları
Yorum Formu
captcha